Støtteforeningens årsmøde på Skærum Mølle

søndag den 12. maj 2019

2018 har været et turbulent år for Folkeuniversitetet. Lange forhandlinger med mange uforenelige ønsker mundede den 1.8.208 ud i en ny Folkeuniversitetslov.  Hovedpunkterne i den nye lov er:

  • Nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og det dertil knyttede Nævnssekretariat
  • Oprettelse af 5 sideordnede selvejende institutioner (København, Aarhus, Odense, Ålborg og Komitestyrelsen). Komitestyrelsen har sekretariat på Skærum Mølle
  • En efter min mening uhensigtsmæssig model til fordeling af fremtidige økonomiske tilskud

Den nye lov med opsplitningen af Folkeuniversitetet har ikke gjort det nemmere for Folkeuniversitetscenteret (FUC) at fungere som samlende led for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed i Danmark.  De fælles organer, som trods alt bandt de forskellige enheder (afdelinger og komiteer) sammen, er borte – samarbejde er ikke længere en pligt, men en (frivillig) mulighed.

På trods af dette kan vi lykkeligvis konstatere, at FUC fortsat er her og fungerer med seminarer og forelæsninger om aktuelle og klassiske emner.  Og har store planer for fremtiden, bl.a. om istandsættelse af mejeribygnngen som et vigtigt led i belysningen af samspillet mellem folkeoplysning og andelsbevægelse.

Men et stort problem er økonomien – FUC drives ved frivillig og ulønnet arbejdskraft; offentlige tilskud går alene til vedligeholdelse af bygningerne og de omliggende arealer. End ikke Gudrun som daglig leder/slider får en krone for sit arbejde. På længere sigt er det ikke holdbart.

Her kommer Støtteforeningen ind i billedet. Støtteforeningen har heller ikke mange midler, men kan dog yde støtte på to vigtige områder:

  • Frivillige hjælpere til forskellige opgaver på FUC. Bl.a. som entusiastiske rundvisere ved de ugentlige, offentlige rundvisninger. Og som hjælpere med praktiske opgaver på kontoret og andre steder på centret. Men der er brug for flere frivillige hjælpere med vidt forskellige kompetencer for at få hverdagen til at fungere.
  • Donationer til FUC gennem Støtteforeningen. Der er heldigvis en de, der supplerer kontingentindbetalingen med et gavebeløb. Ethvert gavebeløb modtages med stor taknemlighed.

Som det vil fremgå af regnskabet, bliver kontingentindbetalingerne stadig færre.  Der kan være flere grunde til det. Digitaliseringen har betydet, at de oplysninger, som kommer med Skærum nyt også er offentligt tilgængelige (gratis) på FUC’s hjemmeside. Det er en problematik, vi deler med mange andre foreninger i disse år. Det giver givetvis mindre tilgang af nye medlemmer. – Samtidig er det dyrt fortsat at udsende Skærum nyt i papirudgaven. Og modtagere af papirudgaven er ikke gode betalere. Næppe af ond vilje, men fordi det på mange måder er blevet sværere at stå uden for det digitale samfund, fx kan man ikke længere betale med girokort, som vi tidligere sendte ud til abonnenterne. Til gengæld har vi forsøgt at gøre det nemmere at betale, idet vi har suppleret Netbank med Mobile Pay. Men de nye elektroniske betalingsformer har ikke kunnet kompensere for de ”klassiske” betalingsformer.

Vi vil derfor i den kommende tid forsøge at nytænke Støtteforeningen, for det er vigtigt, at et sted som FUC har en støttekreds. Og gerne en aktiv støttekreds. Det bliver det kommende års største projekt.

Afslutningsvis tak til alle der har støttet og fortsat støtter FUC gennem Støtteforeningen. Og tak til de frivillige hjælpere og Støtteforeningens bestyrelse. Ikke mindst vores kasserer har atter haft et meget travlt år.

  

Referat af

Generalforsamling i Støtteforeningen for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

søndag, den 12. maj 2019

 

Dagsorden udarbejdet i henhold til foreningens vedtægter er udsendt med Skærum-nyt nr. 332. De enkelte dagsordenspunkter er markeret med understregninger nedenfor.

 

Formanden Jan Zimmermann bød velkommen. Forsamlingen tiltrådte hans forslag om valg af Bjørn Albinus som dirigent

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i tide i Skærum-nyt nr. 331, og forsamlingen tiltrådte denne vurdering uanset, at dagsordenen først forelå med udsendelse af Skærum-nyt nr. 332 ultimo april (pr post) og primo maj (pr mail).

 

Forsamlingen tiltrådte valg af Ida Kierbye som referent. Forsamlingen tiltrådte endvidere forslag om at undlade valg af stemmetællere, ligesom det har været praksis de sidste foregående år.

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Han indledte med at henvise til Skærum-nyt nr. 329, der indeholder Skærum Mølles årsberetning for 2018. Formandens beretning er vedlagt i sin helhed i bilag 1. Som omtalt i beretningen forventer bestyrelsen, at det omtalte kommende arbejde med at nytænke støtteforeningen kommer til at medføre forslag til vedtægtsændringer ved næste generalforsamling.

 

På spørgsmål om politisk opbakning til den i beretningen beskrevne og nu vedtagne ændring af folkeuniversitetsloven fortalte formanden, at omtalen af denne lov tilsyneladende ikke havde haft høj prioritet, og at lovændringen i øvrigt ikke havde udløst nogen særlig politisk debat.

 

Kassereren Lizzie Sørensen gennemgik det afsluttede regnskab, der er vedlagt som bilag 2, og som er revideret af foreningens revisor Thorkild Sohn.

 

Under drøftelserne af de vigende kontingentindbetalinger fra medlemmerne fik bestyrelsen generalforsamlingens opbakning til at sanere forsendelseslisterne, så de primært kom til at tilgodese de betalende medlemmer.

 

Der var ingen indkomne forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

 

Forsamlingen fulgte formandens forslag om valg, hvorefter bestyrelsen nu består af Jan Zimmermann, Hans-Tyge Haarløv, Lizzie Sørensen, Anders Nyborg og Ida Kierbye, mens Jakob Sandahl efter eget ønske er blevet suppleant. Lizzie Sørensen blev tillige genvalgt som kasserer. Valget af revisor påhviler ikke generalforsamlingen, som dog blev orienteret om, at Thorkild Sohn er villig til at fortsætte på posten.

 

Forsamlingen tiltrådte formandens forslag om at fastholde kontingentet på 100 kr/år.

 

Gudrun Aspel fortalte under Eventuelt om det igangværende, spændende arbejde med at få Skærum Mejeri restaureret og taget i brug.

  

 

  

 

 

Generalforsamling

Støtteforeningen for

Folkeuniversitetscenter Skærum Mølle

Maj 2018

Referat

1:  Valg af dirigent

Bjørn Albinus blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var  lovlig indvarslet.

2: Valg af referent

Lizzie Sørensen

3: Valg af stemmetællere

Med forsamlingens godkendelse blev dette punkt udskudt og genoptages om nødvendigt.

4: Bestyrelsens beretning

Formandens beretning er tilgængelig på hjemmesiden for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle under  fanen Støtteforeningen

5: Fremlæggelse af regnskab

Der er ikke udarbejdet egentlig regnskab for 2016 ( se formandens beretning), men kontoudtog viser et overskud på 18545,02kr.

Regnskab for 2017 vist et underskud på 19656,45 kr.

Regnskabet blev godkendt

Der blev desuden besluttet, at der skal udarbejdes flyers med opfordring til at melde sig ind i støtteforeningen. Disse kan f.eks bruges ved rundvisningerne.


6: Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget

 

7: Valg af bestyrelsen samt en suppleant

Bestyrelsen består af :

Jan Zimmermann

Hans Thyge Haarløv

Jakob Sandal

Ida Kierbye

Anders Nyborg

…samt den under næste punkt valgte kasserer

Suppleant: Astrid Sandal

8: Valg af kasserer

Lizzie Sørensen

9: Valg af revisor

Thorkild Sohn

10: Fastsættelse af kontingent

100 kr.

11: Eventuelt

Intet

  

Støtteforeningens generalforsamling

søndag den 6. maj 2018

Bestyrelsens beretning

 

Gudrun indleder årsberetningen for 2017 (Skærum-nyt nr. 323) med ordene, at 2017 har været et godt år for Folkeuniversitetscenteret. Og 2018 er begyndt godt med bl.a. biskop Henrik Stubkjær som ny formand for bestyrelsen – det har givet ny dynamik og optimisme.

2017 var derimod et dårligt år for Støtteforeningen. Kassererens sygdom og død betød, at der ikke forelå noget regnskab ved årsmødet i maj 2017, og da der ikke stod noget om tegningsret i vores vedtægter, blev bankkontoen lukket. Dette er baggrunden for, at vi under punktet ”indkomne forslag” ønsker en vedtægtsændring, således at vi ikke skal komme i en lignende situation på et senere tidspunkt. Kontingentindbetalingerne for 2017 blev derfor få, men heldigvis ser det ud til, at mange i 2018 betaler for to år.

Skærum-nyt er fortsat vores vigtigste vej til udbredelse af kendskabet til Folkeuniversitetscenteret og dets aktiviteter. Der kommer 5-6 numre om året – nogle får det elektronisk, andre med posten. Bladet suppleres af Centerets hjemmeside og de flyers, rundviserne bl.a. uddeler i forbindelse med de ugentlige rundvisninger.

Skærum-nyt opfylder således både et landsdækkende og et lokalt formål, hvilket svarer til Centerets dobbelte formål: at være et redskab for den landsdækkende folkeuniversitetsvirksomhed og ”pressemeddelelse” for de lokale folkeuniversitetsarrangementer på Skærum Mølle.

Folketinget vedtog den 12.4 18 en ny lov om folkeuniversitetsvirksomheden. I den forbindelse bliver Folkeuniversitetets Komitestyrelse, som har kontor på Skærum Mølle, en selvejende institution. Vi ser med den nye lov en mulighed for at knytte folkeuniversitetsarbejdet og Folkeuniversitetscenteret tættere sammen – til gavn og glæde for begge parter.

Søndag den 26. maj er der ÅBENT HUS på Skærum Mølle kl. 10:00-16:00. Det er et samarbejde mellem Støtteforeningen, Vemb Lystfiskerforening og Centerets frivillige guider, og der er mange aktiviteter i dagens løb for alle aldersklasser. Kl. 14:00 holder museumsinspektør Esben Graugaard foredrag om slægten Villemoes – med udgangspunkt i den nyligt udkomne bog ”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættemiljø 1860-1960”. Se Skærum-nyt nr. 326.

TAK til alle, der støtter Folkeuniversitetscenteret gennem medlemskab af Støtteforeningen.
TAK til de mange frivillige, der støtter Centeret med deres entusiasme og arbejdskraft.
TAK til Støtteforeningens bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde i det seneste svære år.

Vi ser frem til et godt 2018.

(Jan Zimmermann)

  

Generalforsamling i
Støtteforeningen for Fonden Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Søndag, den 7. maj 2017

 

Referat

 

Formanden Jan Zimmermann bød velkommen og foreslog valg af
- Bjørn Albinus som dirigent og
- Ida Kierbye som referent.
Forsamlingen tiltrådte disse valg.
Valg af stemmetællere blev anset for overflødigt.

 

Dirigenten vurderede, at generalforsamlingen - omend den formelle indkaldelse først var udsendt for 10 dage siden med Skærum Nyt nr. 319 - kunne anses for lovligt indvarslet, da den jo altid finder sted samtidigt med årsmødet, som i år har været annonceret for ca 2 måneder siden. Forsamlingen tiltrådte denne vurdering. Dirigenten konstaterede dernæst, at der ikke var indkommet forslag til dagsorden. Herefter fik formanden ordet for aflæggelse af beretning og regnskab.

 

Formanden henviste til Gudrun Aspels årsberetning (som er udsendt med Skærum Nyt nr. 317) og til, at Gudrun under Eventuelt ville supplere med en mundtlig beretning. Derudover nævnte han arbejdet med synliggørelse af folkeuniversitetscenteret i lokalområdet, og Lizzie Sørensen supplerede med at fortælle om de 3 "flyers", der fremover vil blive uddelt ved rundvisninger og i øvrigt også vil blive placeret på steder, hvor folk færdes, fx i brugsen og på biblioteker.

 

På grund af Eva Dahls alvorlige sygdom foreligger der endnu ikke noget regnskab. Alle foreliggende tal indikerer dog, at regnskabet vil vise samme stabile omsætning og resultat som de foregående år, og forsamlingen vedtog på dette grundlag at afvente senere skriftlig fremlæggelse af revideret regnskab.

 

Forsamlingen fulgte formandens forslag om genvalg af bestyrelse, suppleant og kasserer. Formanden fremhævede ved forslaget om genvalg den gode sammensætning af bestyrelsen, som efter to nyvalg sidste år nu har 4 lokale medlemmer (Jakob Sandahl, Lizzie Sørensen, Ida Kierbye og suppleanten Anders Nyborg) og 2 sønderjyske medlemmer (Jan Zimmermann og Hans-Tyge Haarløv), der repræsenterer de øvrige landsdele, hvis støtteforeningsmedlemmer er interesserede i at blive holdt orienteret om centeret, selvom de måske ikke så tit har mulighed for at deltage i arrangementerne.

 

Formanden præciserede også, at genvalget af kassereren (Eva Dahl) naturligvis indebærer, at det under hendes sygdom vil være nødvendigt at få andre til at færdiggøre regnskab mv. Valg af revisor påhviler ikke generalforsamlingen, men det forventes, at Thorkil Sohn efter nærmere aftale med bestyrelsen er villig til at fortsætte på posten.

 

Kontingent blev vedtaget fastholdt på 100 kr årligt.

 

Under Eventuelt uddybede Gudrun Aspel oplysninger i årsberetningen om igangværende aktiviteter, herunder om baggrunden for etableringen af Martin Buber-huset, og hun orienterede samtidigt om de nye aktiviteter med henblik på at få grundlaget for en restaurering af Skærum mejeri på plads. Dette arbejde pågår i øjeblikket bl.a. med Geopark Vestjylland og med Naturpark Nissum Fjord som interessenter med lokalebehov, der kan være med til at sikre et fornuftigt driftsgrundlag for inddragelse af mejeriet i Skærum Folkeuniversitetscenter.

 

 

  

 

Lørdag d. 9. maj 2015 kl. 13

Generalforsamling i

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølles

Støtteforening

 

Referat:

 

Den skriftlige beretning, der er udsendt via Skærum-nyt, blev suppleret af formanden, ligesom Gudrun Aspel gav et rids af allerede afholdte arrangementer samt af fremtidige tiltag.

*

Valg af dirigent

Bjørn Albinus

*

Valg af referent

Lizzie Sørensen

 

*

Valg af stemmetællere

Vibeke Albinus, Lasse Ebbensgaard

 

*

Valg af bestyrelse, der består af Jan Zimmermann (formand), Jakob Sandal, Lars Olsson, Ida Kierbye og Lizzie Toldbod Sørensen. Suppleant Astrid Sandal. Revisor Thorkil Sohn og kasserer Eva Dahl.

Der var genvalg på samtlige poster. Hans-Tyge Haarløv blev bragt i forslag som suppleantassistent, da vedtægterne ikke foreskriver 2 suppleanter. Generalforsamlingen bifaldt dette.

 

*

Evt. indkomne forslag – Der er et forslag om optagelse med livsvarigt medlemskab.

Forslaget blev fremlagt af formanden og begrundet med dels manglende betalinger for støtteforeningsmedlemmer dels med et ønske om et sådan ordning fra et medlem.

Forslaget blev drøftet, og argumenter imod forslaget fremsat, da man var bange for, at det i stedet ville skade foreningens økonomi.

Formanden trak forslaget tilbage og annoncerede et mere fleksibelt forslag til næste generalforsamling.

 

*

Regnskab v/ Eva Dahl

Formanden gennemgik mundtligt regnskabet, som viste et lille overskud på 578 kr. Den største udgiftspost er porto vedr. udsendelse af Skærum-nyt.

Regnskabet blev godkendt.

 

*

Kontingent

Kontingentet blev vedtaget uændret på 100 kr.

 

*

Evt.

 

 

*********

Støtteforeningen

       
Folkeuniversitetscenteret        
Skærum Mølle          
             
Årsregnskab 1/1 - 31/12 2014
Indtægter          
Gaver         11.986,50  
Kontingenter for 2013       5.400,00  
Kontingenter for 2014       37.400,00  
Renteindtægter       69,10  
Indtægter i alt         54.855,60
             
Udgifter          
6 x udsend af Skærum-nyt i 2014 6.612,50      
Porto Skærum-nyt   20.901,60      
Gebyr & miljøbidrag - Skærum-nyt 1.912,50   29.426,60  
             
Frimærker v/kontingentopkrævning     3.445,00  
Årsmøde 2014 Udg. til foredragsholdere   1.442,18  
    22 Kaffe m/kage     1.100,00  
Kontorartikler       1.563,81  
Administration m.v.       5.800,00  
Gavebeløb til Skærum Mølle     11.500,00  
Udgifter i alt         54.277,59
             
Resultat         578,01
             
Egenkapital          
Bankkonto primo Jyske Bank 7590 554221-5       49.410,49
Hensættelse fra 2013 Skærum-nyt nr. 301       -5.846,00
Hensættelse Årsmøde 2013       -2.530,00
Hensættelse fra 2013 Gavebeløb (2013) til Skærum Mølle   -5.000,00
            36.034,49
             
Årets resultat         578,01
             
Hensættelse Skærum-nyt nr. 307       4.992,60
Bankkonto ultimo Jyske Bank 7590 554221-5     41.605,10