Generalforsamling i
Støtteforeningen for Fonden Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Søndag, den 7. maj 2017

 

Referat

 

Formanden Jan Zimmermann bød velkommen og foreslog valg af
- Bjørn Albinus som dirigent og
- Ida Kierbye som referent.
Forsamlingen tiltrådte disse valg.
Valg af stemmetællere blev anset for overflødigt.

 

Dirigenten vurderede, at generalforsamlingen - omend den formelle indkaldelse først var udsendt for 10 dage siden med Skærum Nyt nr. 319 - kunne anses for lovligt indvarslet, da den jo altid finder sted samtidigt med årsmødet, som i år har været annonceret for ca 2 måneder siden. Forsamlingen tiltrådte denne vurdering. Dirigenten konstaterede dernæst, at der ikke var indkommet forslag til dagsorden. Herefter fik formanden ordet for aflæggelse af beretning og regnskab.

 

Formanden henviste til Gudrun Aspels årsberetning (som er udsendt med Skærum Nyt nr. 317) og til, at Gudrun under Eventuelt ville supplere med en mundtlig beretning. Derudover nævnte han arbejdet med synliggørelse af folkeuniversitetscenteret i lokalområdet, og Lizzie Sørensen supplerede med at fortælle om de 3 "flyers", der fremover vil blive uddelt ved rundvisninger og i øvrigt også vil blive placeret på steder, hvor folk færdes, fx i brugsen og på biblioteker.

 

På grund af Eva Dahls alvorlige sygdom foreligger der endnu ikke noget regnskab. Alle foreliggende tal indikerer dog, at regnskabet vil vise samme stabile omsætning og resultat som de foregående år, og forsamlingen vedtog på dette grundlag at afvente senere skriftlig fremlæggelse af revideret regnskab.

 

Forsamlingen fulgte formandens forslag om genvalg af bestyrelse, suppleant og kasserer. Formanden fremhævede ved forslaget om genvalg den gode sammensætning af bestyrelsen, som efter to nyvalg sidste år nu har 4 lokale medlemmer (Jakob Sandahl, Lizzie Sørensen, Ida Kierbye og suppleanten Anders Nyborg) og 2 sønderjyske medlemmer (Jan Zimmermann og Hans-Tyge Haarløv), der repræsenterer de øvrige landsdele, hvis støtteforeningsmedlemmer er interesserede i at blive holdt orienteret om centeret, selvom de måske ikke så tit har mulighed for at deltage i arrangementerne.

 

Formanden præciserede også, at genvalget af kassereren (Eva Dahl) naturligvis indebærer, at det under hendes sygdom vil være nødvendigt at få andre til at færdiggøre regnskab mv. Valg af revisor påhviler ikke generalforsamlingen, men det forventes, at Thorkil Sohn efter nærmere aftale med bestyrelsen er villig til at fortsætte på posten.

 

Kontingent blev vedtaget fastholdt på 100 kr årligt.

 

Under Eventuelt uddybede Gudrun Aspel oplysninger i årsberetningen om igangværende aktiviteter, herunder om baggrunden for etableringen af Martin Buber-huset, og hun orienterede samtidigt om de nye aktiviteter med henblik på at få grundlaget for en restaurering af Skærum mejeri på plads. Dette arbejde pågår i øjeblikket bl.a. med Geopark Vestjylland og med Naturpark Nissum Fjord som interessenter med lokalebehov, der kan være med til at sikre et fornuftigt driftsgrundlag for inddragelse af mejeriet i Skærum Folkeuniversitetscenter.

 

 

  

 

Lørdag d. 9. maj 2015 kl. 13

Generalforsamling i

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølles

Støtteforening

Referat:

Den skriftlige beretning, der er udsendt via Skærum-nyt, blev suppleret af formanden, ligesom Gudrun Aspel gav et rids af allerede afholdte arrangementer samt af fremtidige tiltag.

*

Valg af dirigent

Bjørn Albinus

*

Valg af referent

Lizzie Sørensen

*

Valg af stemmetællere

Vibeke Albinus, Lasse Ebbensgaard

*

Valg af bestyrelse, der består af Jan Zimmermann (formand), Jakob Sandal, Lars Olsson, Ida Kierbye og Lizzie Toldbod Sørensen. Suppleant Astrid Sandal. Revisor Thorkil Sohn og kasserer Eva Dahl.

Der var genvalg på samtlige poster. Hans-Tyge Haarløv blev bragt i forslag som suppleantassistent, da vedtægterne ikke foreskriver 2 suppleanter. Generalforsamlingen bifaldt dette.

*

Evt. indkomne forslag – Der er et forslag om optagelse med livsvarigt medlemskab.

Forslaget blev fremlagt af formanden og begrundet med dels manglende betalinger for støtteforeningsmedlemmer dels med et ønske om et sådan ordning fra et medlem.

Forslaget blev drøftet, og argumenter imod forslaget fremsat, da man var bange for, at det i stedet ville skade foreningens økonomi.

Formanden trak forslaget tilbage og annoncerede et mere fleksibelt forslag til næste generalforsamling.

*

Regnskab v/ Eva Dahl

Formanden gennemgik mundtligt regnskabet, som viste et lille overskud på 578 kr. Den største udgiftspost er porto vedr. udsendelse af Skærum-nyt.

Regnskabet blev godkendt.

*

Kontingent

Kontingentet blev vedtaget uændret på 100 kr.

*

Evt.

 

 

*********

Støtteforeningen

FolkeuniversitetscenteretSkærum MølleÅrsregnskab 1/1 - 31/12 2014
Indtægter
Gaver11.986,50
Kontingenter for 2013


5.400,00
Kontingenter for 2014


37.400,00
Renteindtægter


69,10
Indtægter i alt54.855,60Udgifter
6 x udsend af Skærum-nyt i 2014 6.612,50


Porto Skærum-nyt
20.901,60


Gebyr & miljøbidrag - Skærum-nyt 1.912,50
29.426,60Frimærker v/kontingentopkrævning

3.445,00
Årsmøde 2014 Udg. til foredragsholdere
1.442,18


22 Kaffe m/kage

1.100,00
Kontorartikler


1.563,81
Administration m.v.


5.800,00
Gavebeløb til Skærum Mølle

11.500,00
Udgifter i alt54.277,59Resultat578,01Egenkapital
Bankkonto primo Jyske Bank 7590 554221-5


49.410,49
Hensættelse fra 2013 Skærum-nyt nr. 301


-5.846,00
Hensættelse Årsmøde 2013


-2.530,00
Hensættelse fra 2013 Gavebeløb (2013) til Skærum Mølle
-5.000,00


36.034,49Årets resultat578,01Hensættelse Skærum-nyt nr. 307


4.992,60
Bankkonto ultimo Jyske Bank 7590 554221-5

41.605,10